CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima.

KA204 – SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS

PROJEKTAS

APLINKYBĖS & TIKSLAS

Spartus technologijų taikymas verčia žmones prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo sąlygų, tačiau nepalankios situacijos, tokios kaip amžiaus nulemtas technologinių žinių trūkumas, mažesnė mokymosi motyvacija, daugeliui tampa kliūtimi integracijai. Suaugusiems trūksta žinių įvairiose šiuolaikinio gyvenimo srityse, bet pirmiausia jiems reikia pagerinti savo skaitmenines kompetencijas. Be jų jie turi menkesnes galimybes – negali pasinaudoti viešosiomis paslaugomis, taip pat virtualiomis komunikacijos priemonėmis. Dėl to nukenčia gyvenimo kokybė.

Norint įveikti šiuos iššūkius, reikia kurti naujus mokymosi modelius, stiprinti įvairių suaugusiųjų mokymosi organizacijų sinergiją, tobulinti jų personalo kvalifikaciją. Siekdamos šio tikslo šešios organizacijos iš šešių šalių – Lietuvos, Estijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos, įgyvendino bendrą projektą.

Projekto tikslas – sustiprinti projekte dalyvaujančių organizacijų potencialą vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių kompetencijų ugdymui, suteikti daugiau galimybių organizuoti jų mokymąsi kartu su kitais šeimos nariais.

Šis mokymosi būdas tampa populiariu visame pasaulyje, nes jis teikia daug galimybių skirtingoms kartoms mokytis kartu. Vyresniems žmonėms mokymasis su šeima gali tapti pirmuoju žingsniu tolimesniam tobulėjimui ir veda ne tik prie įgūdžių gerėjimo, bet ir prie sklandesnės skirtingų kartų žmonių bendrystės, aukštesnių moralinių vertybių, pozityvaus požiūrio, teigiamo poveikio sveikiems šeimos santykiams bei visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi.

ĮGYVENDINTI UŽDAVINIAI

Tam, kad pasiekti tikslą, buvo įgyvendinti šie uždaviniai:

TARPTAUTINIAI PATIRTIES MAINAI

Surengti keturi tarptautiniai patirties sklaidos ir mokymosi renginiai, kurių dėka pagerintos suaugusiųjų mokytojų kompetencijos. 
Tarptautiniuose mokymuose Bulgarijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Turkijoje dalyvavo 40 mokytojų. Jie išplėtė savo profesinius horizontus bei sustiprino kompetencijas.

ŠEIMŲ MOKYMOSI VEIKLOS

Partneriai sugeneravo naujas šeimos mokymosi idėjas ir jas išbandė organizuodami pilotinius mokymus savo organizacijų tikslinėms grupėms. 120 vyresnio amžiaus žmonių ir jų šeimos narių buvo įtraukti į mokymosi veiklas ir pagerino savo gebėjimus, patyrė mokymosi kartu su šeima džiaugsmą.

GEROSIOS PRAKTIKOS & MOKYMOSI MEDŽIAGA

Geriausių praktikų pavyzdžiai buvo surinkti ir paviešinti šiame virtualiame projekto patirties tinklalapyje. Pateiktais pavyzdžiais galės remtis kiti suaugusiųjų mokytojai savo veiklose.