CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

SEENIORITE DIGIOSKUSTE ARENDAMINE PEREÕPPE ABIL

KA 204- STRATEEGILINE PARTNERLUS TÄISKASVANUTE HARIDUSES

Partnerid ja kogemused

Kiired tehnoloogilised ja sotsiaalsed muutused sunnivad inimesi oma elus uute olukordadega kohanema. Kuid teatud taksitused, nagu vanusest tingitud oskuste puudumine ja/või madalam õpimotivatsioon, on paljude jaoks probleemiks nende integreerumisel tänapäeva digimaailma. Vanemaealistel  napib oskusi toimetulekuks tänapäeva elu erinevates valdkondades, kuid eelkõige on neil vaja tõsta oma digipädevusi, et kasutada ära digitaalseid kanaleid avalike teenustele ligipääsemiseks ja oma elukvaliteedi parandamisel.

Nende väljakutsetega toimetulekuks on oluline luua uusi koolitusmudeleid, laiendades erinevate täiskasvanute koolitusasutuste koostööd ja parandades nende töötajate pädevusi. Sel eesmärgil ühendasid 6 organisatsiooni Leedust, Eestist, Bulgaariast, Itaaliast, Hispaaniast ja Türgist oma jõud ja kogemused ühise projekti nimel.

Projekti eesmärk on parandada partnerite võimekust eakate digioskuste arendamisel, võimaldades täiskasvanute koolitajatel edendada ja korraldada pereõpet.

Seda tüüpi õpe muutub kogu maailmas üha populaarsemaks, kuna see pakub peredele erinevaid võimalusi koos õppimiseks. Eakate jaoks võib pereõpe olla esimene samm edasiõppimisvõimaluste kasutamisel. See ei vii mitte ainult oskuste paranemiseni, vaid ka aktiivse põlvkondadevahelise suhtluseni, arendab moraalseid väärtusi ja positiivseid hoiakuid, tõstab meeleolu ning avaldab tohutut mõju tervisele, peresuhetele ja elukestvale õppele.

Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud konkreetsed tegevused:

RAHVUSVAHELINE KOGEMUSVAHETUS

Korraldatud 4 rahvusvahelist kogemustevahetuskohtumist, mille eesmärk on tõsta täiskasvanute koolitajate pereõppe pädevusi. Selle tulemusena avardasid 40 täiskasvanute koolitajat oma erialast silmaringi ja kasvatasid oma pädevusi.

KAASAMINE PEREÕPPESSE

Kõikides partnerasutustes on loodud ja katsetatud uusi ideid pereõppeks. Pereõppe eeliseid avastades on kaasatud ja oma digipädevusi täiendanud 120 eakat ja nende pereliiget.

PARIMAD TAVAD JA KOOLITUSRESSURSID

Sellesse veebikeskkonda on kogutud ja avaldatud parimate praktikate näited ja koolitusmaterjalid eakate digioskuste arendamiseks pereõppe kaudu ning neid saavad kasutada ideedena teised täiskasvanute koolitajad.