CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

РАЗВИТИЕ НА ДИГИРАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ЧРЕЗ СЕМЕЙНО УЧЕНЕ

КД204 – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

ПАРТНЬОРИ

ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА „A. И М. МИСКИНИАЙ“ В УТЕНА

ЛИТВА

ФОНДАЦИЯ „ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ИНТЕГРИТЕТ“

БЪЛГАРИЯ

EDU VITA

ИТАЛИЯ

СДРУЖЕНИЕ „НАЗХАЯТ“

ТУРЦИЯ

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM)

ИСПАНИЯ

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ПЯРНУ

ЕСТОНИЯ

Партньори и опит

ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА „A. И М. МИСКИНИАЙ“ В УТЕНА

www.uvb.lt

Библиотеката изпълнява културни, информационни и образователни функции. Това е една от най-модерните библиотеки в Литва и помага на хората да се адаптират към днешната технологична среда. Персоналът на библиотеката организира образователни програми за деца и възрастни за целенасочено използване на технологиите в учебния процес. През 2019 г. към библиотеката беше открит Семеен център за дигитални дейности (Диги-хъб). Той кани хора от различни възрасти да се запознаят с модерни технологии – виртуална реалност, компютри на върха на технологията, Kinect, 3D програмиране, роботика и др.
Обществената библиотека на Утена има дългогодишен опит в разработването на програми за семейно обучение и иновативно образователно съдържание. Чрез тази дейност библиотеката разширява разбирането за дигиталната грамотност, като обхваща най-новите технологични постижения. Тя също така подкрепя семействата и обучението между поколенията, развива доверието между различните поколения, укрепва моралните ценности, улеснява процеса на създаване на по-сплотени общности, давайки възможност на деца, родители, баби и дядовци, ученици и учители да учат, създават и постепенно укрепват важни компетенции заедно. Целият процес на обучение се основава на творческа работа – хората учат чрез изграждане, моделиране и проектиране.

ФОНДАЦИЯ „ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ИНТЕГРИТЕТ“

www.vvifoundation.org

Фондация “Ценности, добродетели, интегритет” е българска неправителствена организация, регистрирана в град София и действаща в обществен интерес. Основна цел на Фондацията е да насърчава формирането, популяризирането и въплъщаването на жизнеутвърждаващи ценности, добродетели и почтеност в България, Европа и по света на ниво личност, семейство, организация, гилдия, общност и общество в области като образование, наука, изкуство и култура, спорт и туризъм, екология и устойчиво развитие, гражданско участие и публични действия за формулиране на политики, здравеопазване и социални дейности, работа с представители на уязвими групи, медии и други заинтересовани от сферата на дейност на фондацията организации и институции на местно, национално и международно ниво.
Основната мисия на Фондацията е създаването и развитието на ценностна интелигентност в българското общество.
Организацията се занимава активно с образователни и интеграционни дейности за хора от различни поколения и търси нови начини за това.

EDU VITA

www.eduvita.it

EduVita е италианска неправителствена организация, посветена на насърчаването на ученето през целия живот и развитието на отношенията между поколенията и между културите. Това е открито пространство за срещи на различни поколения, културен и образователен център в Лече, Южна Италия. Преди създаването на НПО, неформална група от млади хора си сътрудничи активно с местни и чуждестранни НПО за развитие на образователни възможности за всички поколения. Те забелязаха, че в Лече липсват възможности за обучение между поколенията и за развитие на компетенциите на обучителите в неформалното образование за младежи и възрастни. Роди се идеята за пространство за учене през целия живот EduVita – съвместна работа и съвместно обучение в Лече, където да се създават и споделят знания, като се има предвид опита на различни поколения. EduVita има следните цели:

 • насърчаване на ученето през целия живот за социално включване;
 • насърчаване на социалното развитие на хората в неравностойно положение чрез образование на хора от всички възрасти;
 • развитие на връзките между поколенията чрез конструктивен диалог и обмяна на опит;
 • насърчаване на сътрудничеството между университетските среди, нестопанските организации и професионалният свят;
 • насърчаване на неформалното и дигиталното образование;
 • насърчаване на младежката инициативност и предприемачество.

Дейности на организацията:

 • работа в мрежа с местни младежки организации, включване на ESC доброволци в дейността на НПО-то;
 • организиране на семинари за местни младежи в училищата;
 • курсове и семинари за първи стъпки в дигиталния свят – използване на компютър, таблет и смартфон;
 • езикови курсове за хора над 55 години от млади преподаватели;
 • обмен на книги между поколенията и презентации на книги.
 • създаване на платформа за сътрудничество между обучители на възрастни и младежи за изследвания, сътрудничество и обучение. 

СДРУЖЕНИЕ „НАЗХАЯТ“

http://nazhayat.org

Асоциация „Nazhayat“ е основана през 2015 г. от група учители с цел преодоляване на пропастта между поколенията и културите. Асоциацията предлага разнообразие от курсове за хора от различни възрасти и произход. Една от най-силните области на фокус е насърчаването на възрастни хора и пенсионери да участват активно във всички части на ежедневния и социалния живот на общността. За да им помогне да постигнат това, асоциацията предоставя подходящи курсове, като ИКТ и езикови курсове. Всички членове на асоциацията работят в Центъра за обществено образование, който е фокусиран върху предоставянето на курсове за възрастни. Освен 30 официални членове, има голям брой доброволци, готови да участват и да помогнат в местни дейности. Общата мисия на асоциацията е да разшири местните познания и да подобри образованието. Като сдружение Nazhayat предоставя следните услуги:

 • ИКТ курсове за възрастни – използване на компютър и смарт телефони;
 • Курсове по английски език за възрастни и юноши;
 • Кросови дейности в планинските райони през почивните дни;
 • Културни ежедневни турове до исторически места;
 • Семинари и събития;
 • Народни танци за различни възрастови групи;
 • Колоездене, дейности по ориентиране.

 

УНИВЕРСИТЕТ КАСТИЛЯ-ЛА МАНЧА (UCLM)

www.uclm.es

UCLM е млад университет с висок потенциал за преподаване и научни изследвания. Основният му кампус е разположен в четири града: Албасете, Сиудад Реал, Куенка и Толедо. Това е модерна и конкурентна институция, в която се обучават почти 30000 студенти, има 2270 преподаватели и изследователи и 1059 административен и обслужващ персонал. Това предполага наличието на голям човешки капитал в институцията, така че тя е удачен избор за тези, които искат да подобрят своето учене през целия живот, а също и за международни студенти, които търсят академично, житейско или езиково обогатяване.

UCLM предлага алтернативи на всички онези хора, които, с предишно образование или без него, намират удоволствие в обучението и знанието. В тази линия университетът за възрастни „Хосе Сарамаго“ надхвърля покриването на нуждите от алтернативно обучение.

Университетската програма “Хосе Сарамаго” 50+ е програма, насочена към всички онези хора над 50 години, които намират удоволствие в обучението и знанието. Основните дейности на програма 50+ са следните:

 • Културни дейности за образование, професионално обучение и социални интереси за образователни цели.
 • Проекти, изпълнявани в сферата на обществения интерес.
 • Организиране и осъществяване на културни, артистични и развлекателни дейности от социален интерес, включително дейности, насочени към насърчаване и разпространение на култура, доброволчество и други социални дейности.
 • Сътрудничество за развитие.
 • Проекти между поколенията.
 • Проучване на най-добрите практики в образованието на възрастни.

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ПЯРНУ

www.pkr.ee

Централната библиотека на Пярну е многофункционален модерен център за култура и обучение през целия живот. Има около 15 хиляди регистрирани потребители и 11 филиални библиотеки. За по-възрастните библиотеката организира клубове за четене, филмови вечери, литературни вечери, лекции на различни теми от музиката, литературата, изкуствата, ателиета за ръчно творчество. Библиотеката организира и обучения по информационна и дигитална грамотност за възрастни хора – възрастните хора се обучават да използват онлайн каталози, интернет ресурси, четци за електронни книги. Всички тези дейности подпомагат ученето през целия живот. Централната библиотека на Пярну също подпомага и напътства местните библиотеки в окръг Пярну при разработването на модерни услуги, съоръжения и умения. Централната библиотека на Пярну активно участва в дейностите за повишаване на квалификацията на библиотекарите – организират се лекции и обучения за библиотекарите в окръг Пярну.
Както всички обществени библиотеки, Централната библиотека на Пярну предлага индивидуална дигитална помощ за възрастни хора и различни дигитални работилници за деца.